HOKAP Lijsten

Telefoon : 0578 - 691608  
Email : info@hokaplijsten.nl  
  Winkel » Algemene Voorwaarden Mijn Account  |  Inhoud Winkelwagen  |  Afrekenen   
CategorieŽn
Nieuwe Producten meer
Modern/goud goud houten lijst LJ7815
Modern/goud goud houten lijst LJ7815
Informatie
Contact
Betaalwijze
Verzendkosten
Privacy verklaring
Algemene Voorwaarden
Levertijden
Veel Gestelde Vragen
Links
Betaalmethoden
Betalen met iDeal.
Betalen via het PayPal systeem: Credit Card en Paypal gebruikers.
Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.
1-1 HOKAP Lijsten is een initiatief van HOKAP, gevestigd te Heerde. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door HOKAP Lijsten.
1-2 Bijzondere, van de voorwaarden van HOKAP Lijsten afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Deze afwijkende bepalingen zijn bovendien slechts van toepassing op de daarvoor bestemde overeenkomst. Op latere overeenkomsten zullen niet automatisch dezelfde afwijkende bepalingen van toepassing zijn.

Artikel 2 Aanbiedingen.
2-1 Alle aanbiedingen en / of offertes van HOKAP Lijsten zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. HOKAP Lijsten behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk wordt.
2-2 Een overeenkomst komt eerst tot stand na acceptatie van de bestelling door HOKAP Lijsten. HOKAP Lijsten behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan een bestelling te verbinden. Indien HOKAP Lijsten een bestelling weigert, zal zij dit binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling mededelen.

Artikel 3 Prijzen.
De prijzen van de door HOKAP Lijsten leverbare goederen zijn in euro's inclusief B.T.W. en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden bij iedere bestelling separaat vermeld.

Artikel 4 Levering en leveringstermijnen
4-1 Levering geschiedt aan het door de koper opgegeven adres, mits dit een adres in Nederland is. De goederen worden verzonden in rolcontaiers om breuk te voorkomen. Bij levering van een grote hoeveelheid goederen kan voor een andere vorm van verpakking worden gekozen.
4-2 Opgegeven leveringstermijnen gelden niet als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de koper HOKAP Lijsten schriftelijk in gebreke te stellen. De toepasselijkheid van artikel 7:46f lid 1 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er geen beletselen voor HOKAP Lijsten zijn de goederen te leveren.
4-3 Indien er een verkeerd adres wordt opgegeven door de wederpartij dan is zij verplicht om extra bezorgkosten te betalen van €. 25,00.

Artikel 5 Reclame
5-1 De koper verplicht zich de goederen bij aflevering te controleren op gebreken en beschadigingen. Indien de goederen gebreken vertonen en/of beschadigd zijn, dient de koper zulks binnen 48 uur na levering schriftelijk aan HOKAP Lijsten te melden. Na het verstrijken van voormelde termijn wordt ervan uitgegaan, dat de goederen de koper in goede staat hebben bereikt.
5-2 Indien de reclame naar het oordeel van HOKAP Lijsten juist is, zal HOKAP Lijsten hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
Zo lang HOKAP Lijsten geen volledige betaling van de geleverde goederen heeft ontvangen, blijven deze eigendom van HOKAP Lijsten.

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten
7-1 Op alle door HOKAP Lijsten geleverde goederen behoudt zij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan indien HOKAP Lijsten hiervoor haar uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.
7-2 Voor de in strijd met de artikel 7-1 verrichte handeling is de koper een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van HOKAP Lijsten aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 8 Annuleren/Retour

8-1 Indien de koper de bestelling annuleert voor dat deze in productie is gezet is er geen schadeloosstelling aan hokaplijsten verschuldigd en wordt het betaalde bedrag per omgaande retour betaald. Als de order in productie is gezet kan deze niet worden geannuleerd  met recht van terug betaling.
8-3 Het samenstellen van lijsten, profiel, kleur, glas, maat en eventueel passepartout is op maat gemaakt en hebben geen recht van ruiling of retour dit is ook voor de budget lijsten van toepassing .
8-4 Indien u een niet op maat gemaakt product retour wenst te zenden, dan dient u contact met ons op te nemen. De portokosten voor deze retour zending zijn voor rekening koper. Vermeldt altijd duidelijk om welke ordernummer het gaat. Wanneer u de bestelling wilt annuleren binnen 7 dagen na ontvangst van uw aangekochte producten, verzendt u deze in de originele verpakking retour. U krijgt uw aankoopbedrag van de goederen retour, ongeacht de reden van de retour zending.

Artikel 9 Overmacht
9-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar, uitsluitingen, verlies of beschadiging van zaken bij transport naar HOKAP Lijsten, niet of niet tijdige levering van zaken door leveranciers van HOKAP Lijsten, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van HOKAP Lijsten dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor HOKAP Lijsten overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering van de goederen, zonder dat de koper enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard dan ook kan doen gelden.
9-2 HOKAP Lijsten is in dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te hare beoordeling, de koopovereenkomst te ontbinden of deze op te schorten, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 10 Gebruik van internet als communicatiemiddel
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen HOKAP Lijsten en de koper, is HOKAP Lijsten niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van HOKAP Lijsten.

Artikel 11 Persoonsgegevens
HOKAP Lijsten respecteert en beschermt de privacy van haar kopers. HOKAP Lijsten beperkt zich tot registratie van die gegevens, die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie met de koper. HOKAP Lijsten verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden.
De door u verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Tenzij de koper aangeeft daarop geen prijs te stellen, zal HOKAP Lijsten de gegevens gebruiken om haar producten en diensten beter af te stemmen op de wensen van haar kopers.

Artikel 12 Betaling.
12-1 De bestelde goederen dienen te worden betaald binnen zeven dagen na de bestelling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Levering vindt eerst plaats, nadat HOKAP Lijsten betaling heeft ontvangen.
12-2 HOKAP Lijsten is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door haar is ontvangen, aan de koper een rente ad 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de besteldatum dan wel de factuurdatum, indien levering op rekening is overeengekomen. Tevens is HOKAP Lijsten gerechtigd een bedrag van € 7,50 administratiekosten in rekening te brengen, indien aanmaning noodzakelijk is.
12-3 HOKAP Lijsten is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de koper alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
12-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 35,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat HOKAP Lijsten zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 13 Toepasselijk recht
Op alle door HOKAP Lijsten gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 14 Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de burgerlijke rechter van Zwolle, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de burgerlijke rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Ga verder
Winkelwagen meer
0 voorwerpen
Snel Zoeken
 
Gebruik sleutelwoorden om het product te vinden.
Geavanceerd Zoeken
Andere webwinkels van HOKAP
Passepartouts

De Wissellijst voor al uw wissellijsten.
Fotolijsten

Catalog RSS